SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT 2020-2021

Er zijn wijzigingen aangebracht in het schoolreglement van schooljaar 2019-2020 na overleg met de schoolraad. De wijzigingen zijn in kleur aangeduid.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Verlaging van de leerplicht : Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 jaar naar 5 jaar. De leerplicht wordt ingevoerd voor minstens 290 halve dagen voor de 5-jarigen.
  • CLB-chat : via deze tool kan een ouder of leerling anoniem een vraag of een verhaal vertellen aan een clb-medewerker.
  • Groeipakket : Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Afwezigheden van kleuters worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleutertoeslag en/of schooltoeslag verliezen.
  • Bij het punt medicatie is er een nieuw onderdeel aan toegevoegd, namelijk ‘andere medische handelingen’. Dat houdt in dat er medische handelingen gesteld kunnen worden binnen een kwaliteitskader en in overleg met een behandelende arts of verpleegkundige. Vb : de opvolging van een kind met diabetes
  • Leerlingbegeleiding is een volledig nieuw item dat toegevoegd wordt aan het schoolreglement. Als school hebben wij de opdracht om in kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding te voorzien. Het beleid op leerlingbegeleiding situeert zich op 4 domeinen: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren; preventieve gezondheidszorg. Deze 4 domeinen worden inhoudelijk toegelicht in het schoolreglement. Voor de concrete uitwerking wordt er verwezen naar het opvoedingsproject en de schooleigen infobrochure.
  • De maximumfactuur in verband met meerdaagse uitstappen zoals zeeklassen, bosklassen, … stijgt van 440 euro naar 445 euro

Het volledige schoolreglement kunt u HIER nalezen.

Het infootje van het schooljaar 2020-2021 kunt u hier bekijken.